Prijavila si seksualno uznemiravanje?

Svaku podnesenu prijavu procesuira Povjerenstvo koje provodi unutarnju istragu o prijavama!

Puno ime ovog tijela je: Povjerenstva za provođenje postupka unutarnje istrage o utemeljenosti prijava za spolno uznemiravanje, zlostavljanje, kršenja načela ravnopravnosti spolova i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

A njegov je cilj utvrđivanje svih bitnih okolnosti te donošenje mišljenja i preporuka, vezanih uz prijave za spolno uznemiravanje, zlostavljanje, kršenja načela ravnopravnosti spolova i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja, od strane zaposlenika Akademije. Dolje pronađite najbitnije stavke koje opisuju rad Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva

su trenutno u postupku imenovanja!

Tajnost

Akademija, Povjerenstvo te svi sudionici u postupku obavezuju se rukovoditi načelima povjerljivosti i zaštite privatnosti i podataka koji su prikupljeni u radu Povjerenstva. Podatke prikupljene tijekom postupka dopušteno je komunicirati samo sudionicima u postupku, nadležnim/odgovornim osobama Akademije i, u slučaju potrebe, nadležnim državnim organima. Svi članovi Povjerenstva, prije zaprimanja materijala, dužni su potpisati Izjavu kojom se obvezuju na čuvanje tajnosti podataka i Izjavu o sukobu interesa.

Postupak

Povjerenstvo će, u svrhu donošenja mišljenja i preporuka, zatražiti pisana ili usmena očitovanja od svih osoba imenovanih u postupku, kao i od drugih osoba za koje smatra da bi mogli imati informacije koje su, po procjeni Povjerenstva, značajne. Cjelokupni postupak ne može trajati duže od 60 (šezdeset) dana, od dana pokretanja postupka.

Odnos prema prijaviteljicama

Povjerenstvo će u svom cjelokupnom radu posebnu pažnju posvetiti poštivanju svih prava prijaviteljica. Povjerenstvo nije ovlašteno, na bilo koji način, ustrajati na uzimanju iskaza ili očitovanja prijavitelja/ice uznemiravanja, ako iz njenog ponašanja proizlazi da iskaz ili očitovanje ne želi iznijeti. Članovi Povjerenstva obvezuju se, bez vremenskog ograničenja, čuvati i štititi identitet žrtve-prijaviteljice te se obvezuju da te podatke, bez vremenskog ograničenja, neće dijeliti s trećim osobama, izuzev s osobama koje su na to ovlaštene sukladno odredbama Odluke o osnivanju Povjerenstva.

Ishod

Nakon provođenja postupka i uzimanja u obzir svih utvrđenja, iskaza i izjava, članovi Povjerenstva će raspraviti o svim pitanjima koja su predmet postupka, zauzeti stajalište o sadržaju mišljenja koje će dati te odrediti člana Povjerenstva koji će, na temelju rezultata postupka i rasprave članova Povjerenstva, sastaviti pisani nacrt mišljenja. Pri donošenju mišljenja, nastoji se postići konsenzus svih članova Povjerenstva, a ako to nije moguće, mišljenje se donosi na temelju stajališta većine svih članova Povjerenstva.

Nakon toga, Povjerenstvo o svom mišljenju pisanim putem obavještava dekanicu i predaje joj cjelokupnu dokumentaciju koja je nastala tijekom rada Povjerenstva.

Nakon što Povjerenstvo dostavi svoje mišljenje, dekanica će, ovisno o zaključcima i mišljenju Povjerenstva, odlučiti je li potrebno, u odnosu na osobe koje su bile predmetom rada Povjerenstva, donijeti i druge odluke ili pokrenuti druge postupke, sukladno pozitivnim propisima.