Definicije & resursi

RESURSI NA ADU

Studentsko savjetovalište

Maja Aqqad

Savjetovalište je otvoreno za sve studentice i studente kojima je potreban bilo koji oblik podrške. Savjetovalište je osmišljeno kao siguran, otvoren i ohrabrujući prostor prikladan za istraživanje vaših životnih tema i potreba. Osim studentima/icama koji se suočavaju s “velikim borbama” poput anksioznosti ili depresije, savjetovalište je otvoreno i onima među vama koji žele spoznati i iskusiti i novi osjećaj smisla ili svrhe, razviti neke nove vještine, istražiti životne promjene i slično.

Za dogovor termina javite se na telefon: 092 162 68 72 ili mejl: info@naterapijismajom.hr

DEFINICIJE

Seksualno uznemiravanje

Jako ste zgodni danas.

Možete doći kod mene na privatne konzultacije.

Šta radite poslije sata, kolegice?

Seksualno uznemiravanje je jedan od najčešćih oblika seksualnog nasilja, koji se najlakše tolerira i za koji većina zakonodavstava nema mehanizam sankcioniranja. Obuhvaća neželjena seksualna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir, a osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj te izazivaju osjećaj srama. Ključni element uznemiravanja često je moć, u smislu da uznemiravanje često provodi osoba koja je na moćnijoj poziciji od osobe nad kojom se ono provodi npr. profesor ili asistent nad studenticom. Ali to ne mora biti uvijek slučaj tako da se uznemiravanje može dogoditi i između osoba na jednakoj razini moći. Postoje različiti oblici seksualnog uznemiravanja, a najčešći su sljedeći: neželjene seksualne primjedbe i verbalni prijedlozi, razni neželjeni pozivi, emocionalno proganjanje, neprikladna pažnja, seksualno podmićivanje.

Seksualno ucjenjivanje

Ajmo raspraviti Vašu ocjenu na kavi.

Jedan smješak i to je odmah ocjena više.

Seksualno ucjenjivanje je svako ponašanje zaposlenika u vidu sugestije, prijedloga ili traženja usluga seksualne prirode, radi narušavanja određenih prava ili ispunjavanja obaveza na Akademiji ili ponašanje kojim se osobi prijeti da će joj, u slučaju odbijanja pružanja traženih usluga, biti ugrožena prava, otežano ili onemogućeno ostvarivanje obaveza ili da će se iznijeti nešto što može škoditi njezinoj ili njegovoj časti ili ugledu. Seksualnim ucjenjivanjem može se ucijeniti ostvarivanje prava i obaveza odnosno narušavanje časti ili ugleda njemu ili njoj bliskog lica.

Seksualno zlostavljanje

Seksualno zlostavljanje tj. prisilne spolne radnje je vrlo široka kategorija koja uključuje oblike seksualnog nasilja koji su teži od seksualnog uznemiravanja, a još ne ulaze u kategoriju silovanja prema zakonskoj legislativi. Obuhvaća neželjena seksualna ponašanja iznuđena primjenom sile i/ili prijetnji, a koja uključuju fizički dodir. Seksualno zlostavljanje najčešće se javlja u sljedećim oblicima: neželjeni tj. prisilni dodiri tijela, dodirivanje intimnih dijelova tijela, seksualne aktivnosti izmanipulirane lažima, prijetnjama, pritiskom te prisiljavanje na masturbaciju.

Diskriminacija

A ženskice će nam se sad odmah uvrijedit.

Šta si ti, muško ili žensko?

Diskriminacija uključuje verbalne i neverbalne činove kojima se iskazuju i propagiraju predrasude te predrasude vezane uz spol, rodni identitet ili seksualnu orijentaciju.

RESURSI IZVAN ADU

Ženska soba

zenskasoba.hr

Ženska soba – Centar za seksualna prava je feministička, neprofitna organizacija civilnog društva, osnovana 2002. godine s ciljem prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, pružanja direktne podrške i pomoći osobama koje su preživjele seksualno nasilje i promocije i zaštite seksualnih prava.

B.a.B.e.

www.babe.hr

B.a.B.e. su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života kroz psihološko savjetovanje i psihoterapije te pravno savjetovanje i zastupanje.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

www.prs.hr

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca ili pojedinki koju su počinila tijela državne uprave, jedinica tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe. U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke.

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

ravnopravnost.gov.hr

Protokol je razvijen kako bi osigurao trenutnu, suosjećajnu, rodno i kulturalno osjetljivu sveobuhvatnu pomoć i potporu svih nadležnih institucija koje se bave temom seksualnog nasilja i uznemiravanja te sadrži sve relevantne informacije o postupcima bavljenja slučajevima seksualnog nasilja.

Nisam tražila

www.nisamtrazila.org

Web stranica na kojoj su okupljena anonimna svjedočanstva žena koje su doživjele seksualno nasilje ili uznemiravanja iz cijele regije, nastala nakon hrabrog istupa srpske glumice Milene Radulović.

Istraživanje ”Seksualno uznemiravanje na Sveučilištu u Zagrebu”

sažetak rezultata

Istraživanje ”Seksualno uznemiravanje na Sveučilištu u Zagrebu – iskustva i stavovi studenata i studentica” je provedeno 2017. godine, a dio je diplomskog rada Ivane Andrijašević nastalog pod mentorstvom dr.sc. Maje Mamule i doc.dr.sc. Eve Anđele Delale na diplomskom studiju psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Radnopravnost svima

www.ravnopravnost.lgbt

Projekt Radnopravnost svima kao cilj ima doprinijeti zaštiti prava i suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju kroz razvoj i implementaciju edukacijskih modela i alata, razmjenu znanja te poticanje suradnje između sindikata, poslodavaca i organizacija civilnog društva kao i podizanje svijesti o radničkim pravima među LGBTI zajednicom.

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

mrezapodrskeisuradnje.com

Web stranica na kojoj se nalazi popis mjesta na kojima se mogu saznati razne praktične informacije o sudskim procesima, pravima koje imaju svjedoci i žrtve, istražnim postupcima i slično.

Smjernice za prevenciju i djelovanje Sveučilišta u Rijeci

smjernice

Dokument koji je pod naslovom “Sveučilište u Rijeci — sigurno mjesto, bez spolnog uznemiravanja” izradilo Sveučilište u Rijeci, a koji sadrži objašnjenja, upute te primjere dobrih praksi.